• 041-32861583


مرکز نوآوری :

مرکز نوآوری دانشگاه جامع علمی کاربردی با هدف جذب خلاقیت ها و نوآوری های افراد امیدوار است قدمی استوار در نوآوری های فناورانه استان داشته باشد.