• 041-32861583این واحد وظیفه برگزاری امتحانات را بر عهده دارد. شماره تماس این واحد :   ۵۱۰۴۴۷۱۵  - 041