• 041-32861583


سفر عتبات عالیات :

 

هر ساله سازمان عتبات دانشگاهیان زمانی را برای ثبت نام از دانشجویان اختصاص داده و از آنها برای تشرف به عتبات عالیات ثبت نام مینماید ، این سفر با شرایط و مزایای خاصی همراه است (از جمله وام سفر عتبات) که رجوع به صفحه خاص این سازمان به آدرس:             

https://swf.ir

 اطلاعات بیشتری را در اختیارتان قرار خواهد داد


.