• 041-32861583


ارتباط با شرکت های دانش بنیان :
 
اهمیت در ارتباط بودن میان علم و فناوری، ادغام علم و صنعت، ظهور صنایع بر مبنای علم، استفاده از علم به عنوان روش هایی برای بوجود آوردن مزیت های رقابتی در بخشی از شرکت ها و نیز جهانی سازی اقتصاد و بین المللی سازی فناوری، برخی از دلایلی هستند که ارتباطات مشترک میان شرکت ها و مراکز علمی را توجیه می کنند. از برنامه های آتی این مرکز ارتباط با شرکت های دانش بنیان می باشد تا در مسیر توسعه دانش بنیان قرار گیرد.