• 041-32861583


کانون های فرهنگی  :

کانون های فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی ماشین سازی تبریز در زمینه های قرآنی، ادبی و هنری و سلامت در حال فعالیت می باشند.

3) کانون همیاران 2) ادبی و هنری    1) قرآن و عترت

انتخابات اعضای این انجمن ها هر ساله اوایل آبان ماه برگزار و اعضای منتخب به مدت یکسال فعالیت خود را آغاز می کنند. دانشجویان و علاقمندان به فعالیت داوطلبانه در این انجمن ها میتوانند با مراجعه به امور فرهنگی و دانشجوئی مرکز اطلاعات لازم را کسب نمایند.