• 041-32861583

آدرس : تبریز ،  منطقه صنعتی قراملک ،  مرکز آموزش علمی - کاربردی ماشین سازی تبریز