• 041-32861583


ازدواج دانشجوئی :

همه ساله در آذر ماه فراخوان ثبت نام ازدواج دانشجویی از سوی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها اعلام می گردد.

مراجعه به سایت        https://ezdevaj.nahad.ir