• 041-32861583

اطلاعات تماس با مرکز آموزش علمی - کاربردی  ماشین سازی تبریز :

ایمیل  :     trc [ at ] mst.ir

تلفکس : 04132896082

شماره تماس : 04132861583


سایر شماره های تماس  :
 
معاونت 041- 51044668
خدمات آموزشی 041- 32886402
واحد امتحانات 041- 51044715
واحد برنامه ریزی 041- 51044705
امور مالی 041- 51044238
اتاق اساتید 041- 51044628
آموزشهای کوتاه مدت 041- 51044284
واحد پژوهش و نوآوری 041- 51044468